Zakon o zdravstvenoj zaA!titi

Zakon o zdravstvenoj zaA!titi

SluA3bene novine Federacije BiH", broj 46/10

Ovim zakonom uredjuju se nacela, nacin organiziranja i provodjenja zdravstvene zastite. Zdravstvena zastita gradjana, u smislu ovog zakona, je skup mjera, aktivnosti i postupaka na unapredjenju prava na zivot, ocuvanju i poboljsanju zdravlja ljudi, koje poduzima Federacija Bosne i Hercegovine , kantoni, opcine, zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici, preduzeca, druga pravna lica i građani.

Preuzmi dokument