Zakon o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata

Zakon o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata

SluA3bene novine Federacije BiH", broj 40/10


Ovim se zakonom određuju prava, obaveze i odgovornosti pacijenata prilikom koriA!tenja zdravstvene zaA!tite, na?in koriA!tenja tih prava, na?in zaA!tite i unapređenja tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.


Preuzmi dokument