Uputstvo o sadrA3aju obrazaca u sprovedbi Zakona o zaA!titi osoba sa duA!evnim smetnjama

Uputstvo o sadrA3aju obrazaca u sprovedbi Zakona o zaA!titi osoba sa duA!evnim smetnjama

SluzIObene novine Federacije BiH", br. 53/01

Ovim uputstvom utvrđuje se sadrzIOaj obrazaca u sprovedbi Zakona o zasIOtiti osoba sa dusIOevnim smetnjama.

Preuzmi dokument