Učinkovito planiranje otpusta pacijenata iz bolnice olakšava nesmetan prijelaz sa bolničkog liječenja na brigu i tretman u zajednici

Nakon serije održanih zajedničkih sastanaka između predstavnika sva tri nivoa sistema zaštite mentalnog zdravlja i socijalne zaštite na nivou Federacije BiH, na kojima su predstavljeni dosadašnji rezultati i uspostavljan okvir za primjenu Modela zajedničkog planiranja otpusta iz bolnica korisnika usluga mentalnog zdravlja, protekle sedmice je održana edukacija za koordinatore i koordinatorice otpusta iz bolnica i kontinuiteta brige iz centara za mentalno zdravlje i centara za socijalni rad. Cilj edukacije bila je obuka za primjenu metodologije otpusta, čija će implementacija biti praćena u periodu od šest mjeseci.

Prema riječima šefice Odjeljenja za traumatske stresne poremećaje Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Esmine Avdibegović planiranje otpusta u psihijatrijskim bolničkim jedinicama je vitalni dio plana liječenja pacijenata a osobe s mentalnim poremećajima su posebno osjetljive na pogoršanje psihičkog stanja nakon bolničkog liječenja.

"Mentalni poremećaji potencijalno utječu na sposobnost osobe u obavljanju brige o sebi, društvenim aktivnostima, upravljanju novcem, radnim ili školskim aktivnostima, korištenju slobodnog vremena i ličnoj sigurnosti. Smanjena funkcija u bilo kojem od ovih područja može ugroziti krhku stabilnost koju pacijenti postižu tokom bolničkog liječenja. U skladu s tim, potrebno je učinkovito planiranje otpusta iz bolnice kako bi se olakšao nesmetan prijelaz sa bolničkog liječenja na brigu i tretman u zajednici”, kazala je Avdibegović.

"Model „Zajedničko planiranje otpusta" je intervencija kojom se olakšava ovaj prijelaz i kojim se osigurava i obezbjeđuje kontinuitet brige. Model se odnosi na proces planiranja posthospitalnog tretmana i brige za osobe s mentalnim poremećajima. Proces planiranja otpusta u ovom modelu počinje pri prijemu pacijenta u bolnicu inicijalnom multidisciplinarnom procjenom potreba pacijenta. Pacijenti s mentalnim poremećajima mogu imati višestruke potrebe, tako da se pri planiranju otpusta provodi sveobuhvatna procjena zdravstvenih potreba ali i potreba za socijalnim i drugim uslugama. U modelu zajedničkog planiranja otpusta sve vrijeme aktivno učestvuju pacijent i članovi njegove porodice. Ovisno o potrebama pacijenta u planiranje otpusta uključuju se i stručnjaci drugih službi kao što su centar za mentalno zdravlje, porodična medicina, centar za socijalni rad itd. Važno je naglasiti da se svi postupci u procesu planiranja otpusta kao i uključivanje drugih poduzimaju uz informiranje i saglasnost pacijenta”, pojasnila je profesorica Avdibegović.

"Višestruko je značajan ovaj model za korisnike usluga službi za zaštitu mentalnog zdravlja. Prvo, kroz proces planiranja otpusta korisnici se motiviraju da aktivno učestvuju u svom liječenju i oporavku.Drugo, osigurava se kontinuitet brige na način da se povezuju sa odgovarajućim uslugama i službama u zajednici, usklađeno sa potrebama. Nadalje, smanjuje se vjerovatnoće za pogoršanjem ili ponovnim prijemom u bolnicu neposredno nakon završenog bolničkog liječenja. Zajedničkim planiranjem otpusta sprečava se da korisnici budu institucionalizirani, beskućnici ili da dođu u sukob sa zakonom na način da im se pruža blagovremena posthospitalna pomoć i podršaka u oporavku i uključivanju u zajednicu. Zapravo, kroz model planiranja otpusta se osigurava da se poštuju, štite i ispunjavaju ljudska prava osoba s mentalnim poremećajima sadržana u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i Konvenciji o pravima osoba s invladitetom, a koja su garantovana pravnim pravnim propisima u našoj zemlji”, zaključila je Avdibegović.

Predstavnik Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez smatra da je Model otpusta pacijenata iz bolnice u lokalnu zajednicu jedan od vrlo važnih procesa u unapređenju mentalnog zdravlja posebno za korisnike usluga.

„Sa ovakvim načinom rada, odnosno kontinuitetom brige između bolničkog sektora i lokalne zajednice sada učestvuju i centri za socijalni rad i svi oni drugi koji u lokalnoj zajednici treba da doprinesu vraćanju digniteta i davanju podrške korisniku i njegovoj ili njenoj porodici. Ovaj način i metod rada i primjena Modela otpusta garantuju kontinuitet brige i garantuju spektar podrške koji bi trebao da se desi da bi osobi vratili blagostanje i omogućili normalan život sa punim dignitetom bez imalo stigmatizacije i diskriminacije. Bez multisektorskog rada nema procesa. Uz zdravstvenu brigu i njegu vrlo je značajna socijalna briga jer većinom korisnici usluga dolaze iz situacija kojima je potrebna dugoročna socijalna podrška.

Foto galerija